PLAY BY 24TH JUNE

PLAY BY 15TH JULY

PLAY BY 12TH AUG

FINAL 25TH AUG

DAVE S & TONY P.

}DAVE S & TONY P

}

}

FREDDY H. & DAVE H.

GRAHAM B & ROB B.

}GRAHAM & STEVE

GRAHAME C & STEVE?.


JOHN P. & DENNIS

}MARK S & DAVIDMARK S & DAVID K.MICK V. & ALAN P.

}PETER B. & ALLEN S.

}PETER B & ALLEN S.PETER G. & DAVE W.

}PETER G & DAVE W.PETER L & DEREK P.